1.   OBIECTUL ŞI TERMENUL CONTRACTULUI

1.1.  Obiectul contractului îl constituie livrarea de către FURNIZOR, a produselor tipografice, expozitionale, serigrafice, materialelor publicitare si promoţionale solicitate de către BENEFICIAR şi acceptate de către FURNIZOR, prin formularul de comandă fermă, precum şi prestarea de servicii conexe, utile pentru realizarea produselor comandate în bune condiţii.

1.2.  Prezentul contract este încheiat pe o perioadă nedeterminată. Părţile pot conveni oricând rezilierea lui, consemnată prin act adiţional. Contractul îşi va produce efectele atâta vreme cât Beneficiarul va continua să transmită comenzi Furnizorului.

  1.     OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

2.1.  Obligaţiile Furnizorului:

- este responsabil pentru furnizarea produselor comandate, conform “Bun de Tipar“, acordat prin email (cu specificaţia Bun de Tipar pentru fişierul / fişierele atasate), transmis pe adresa de email de serviciu a reprezentantului de vânzări alocat. Odată acordată viza „Bun de Tipar” nu mai sunt acceptate modificări sau schimbări ale conţinutului fişierelor grafice, toate costurile implicate căzând integral în sarcina exclusivă a Beneficiarului. Comanda se va putea fi modifica de către Furnizor după vizualizarea machetei (fiind avute în vedere în special informaţiile cu privire la gradul de acoperire pentru lucrările executate de printere digitale), dacă aceasta nu corespunde cu descrierea iniţială şi se va stabili preţul corect şi un nou termen de execuţie;

- caracteristicile produselor ce urmează a fi furnizate, precum şi termenele exprimate în zile lucrătoare, vor fi specificate în Comandă. În situaţia în care se comandă produse printate pe cartoane sau alte media speciale, Beneficiarul acceptă în mod expres că pot apărea diferenţe semnificative faţă de printarea aceleaşi lucrări pe carton standard alb, datorate texturii, culorii, tratamentului suprafeţei cartonului respectiv, etc. În măsura în care doreşte, Beneficiarul poate solicita un print de probă, contra unui cost fix de 5 euro+TVA (pentru lucrări complexe precum un catalog cu mai multe pagini preţul „proof-ului” va fi de 3 ori mai mare decât costul produsului respectiv stabilit în comandă), la care se adaugă un cost fix pentru transport de 5 euro+TVA. Furnizorul, va putea refuza executarea printurile de probă în situaţia în care comanda principală (întreg tirajul) nu este semnată şi ştampilată ori lansată electronic conform prezentului contract sau dacă nu există materia prima în stoc. În situaţia în care nu există stoc pentru cartonul sau media dorit, Beneficiarul poate opta totuşi ca proba să fie executată pe un suport media apropiat sau pe carton standard;

- omisiunea sau întârzierea din partea Furnizorului în exercitarea oricărui drept sau privilegiu din cadrul prezentului contract nu va fi considerată drept o renunţare la acestea;

- în situaţia în care Beneficiarul are restanţe financiare faţă de Furnizor, acesta din urmă nu va putea fi obligat să onoreze noi comenzi, obligaţie ce se suspendă în mod automat până la încasarea integrală a sumelor restante. În astfel de situaţii în care Beneficiarul nu îşi îndeplineşte integral şi la termen obligaţiile de plată, toate facturile emise de către Furnizor devin imediat şi în mod automat scadente. Furnizorul poate decide rezilierea automată a prezentului contract, fără a mai fi necesară notificarea Beneficiarului.

- Furnizorul va comunica Beneficiarului prin email, odată cu acceptarea expresă a comenzii, un fişier PDF cu prezentul contract, în forma lui în vigoare la data la care este plasată comanda. Beneficiarul are obligaţia ca înainte de plasarea fiecărei comenzi să citească atent şi în totalitate forma contractului astfel cum este ea prezentată pe site-ul Furnizorului. Această formă a contractului, în vigoare la data expedierii comenzii, îi va fi comunicată Beneficiarului odată cu confirmarea acceptarii comenzii.

- dacă ulterior lansarii primei comenzi de către Beneficiar şi primirii de către acesta a acceptarii respectivei comenzi, împreună cu forma contractului valabilă la momentul lansarii comenzii respective, Beneficiarul va mai plasa şi alte comenzi, împreună cu email-urile de acceptare ale acestora nu va mai fi comunicat şi contractul în format PDF, cu excepţia cazului în care acest contract a suferit modificări în intervalul scurs între acceptarea primei comenzi şi plasarea următoarei comenzi.

- în cuprinsul contractului (în forma sa în vigoare si astfel cum este prezentat pe site-ul Furnizorului) va fi menţionată expres data la care acest contract a fost ultima dată modificat. Aceeaşi dată va fi specificată şi în denumirea fişierul PDF ce va însoţi acceptarea primei comenzi.

- Furnizorul îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral prevederile prezentului contract. Pentru a produce efecte, contractul va trebui încărcat pe site-ul Furnizorului şi pus la dispoziţia oricărei părţi interesate. Comenzile plasate până la apariţia pe site a noii variante a contractului vor fi executate în condiţiile contractuale în vigoare (încărcate pe site) la data plasării comenzii de către Beneficiar, astfel cum au fost ele comunicate în format PDF în confirmarea acceptării comenzii.

- Beneficiarul va putea să-şi descarce de pe site-ul Furnizorului respectiva formă a Termenilor şi Condiţiilor Contractuale, în vigoare la data plasării comenzii sale, pentru a avea tot timpul o imagine clară şi completă a întinderii drepturilor şi obligaţiilor sale. O eventuală ignorare a acestei posibilităţi nu va putea fi folosită de Beneficiar ca mijloc de apărare. Beneficiarul va menţiona expres în cuprinsul email-ului cu menţiunea „Bun de Tipar” (ulterior plasării comenzii), faptul că la plasarea cat si la acceptarea comenzii, i s-a pus la dispoziţie contractul (clauzele şi condiţiile generale ale acestuia) într-o modalitate care permite atât stocarea, cât şi reproducerea acestuia de către Beneficiar.

2.2.  Obligaţiile Beneficiarului:

- se obligă să furnizeze toate informaţiile necesare executării produselor tipografice (machetă, fotografii, sigle, text, originale, foto, dischetă, CD, DVD sau orice alt material solicitat) în termen util realizării comenzii;

- se obligă să verifice informaţiile ce reies în urma prelucrării grafice a Furnizorului şi să confirme concordanţa prin “Bun de Tipar“. Neacordarea vizei Bun de Tipar exonerează Furnizorul de orice răspundere privind produsele finite;

- se obligă să răspundă juridic pentru conţinutul informaţiilor prezentate, aferente acestui contract şi exonerează Furnizorul de orice răspundere juridică privind macheta finală;

- Beneficiarul garantează în mod expres că are cunoştinţă de prevederile Legii nr. 8/1996, publicată în M.Of. Nr. 60 din 26 martie 1996 - Legea privind drepturile de autor şi de reglementările în materie, cu modificările şi completările ulterioare, garantând că este singurul răspunzător pentru conţinutul machetelor. Totodată garantează în mod expres pe Furnizor că deţine în mod legal toate drepturile de proprietate intelectuală şi conexe fie în nume propriu, fie are permisiunile necesare de la terţii care au legătură cu machetele finale;

- Beneficiarul se obligă să furnizeze fişierele grafice ce urmează a fi printate în format conform din toate punctele de vedere, cunoscând şi acceptând în mod expres faptul că fişierele grafice vor fi printate aşa cum au fost furnizate şi nu vor fi verificate de către furnizor, decât dacă au fost prinse în comanda şi aceste servicii de verificare / prelucrare / optimizare grafică;

- în situaţia în care, din diverse cauze, după executarea serviciilor de prelucrare grafică colaborarea dintre Beneficiar şi Furnizor nu se va concretiza prin comandarea materialelor tipografice aferente, Beneficiarul se obligă să achite Furnizorului contravaloarea serviciilor efectuate (ex. grafică, DTP, stocuri materii prime, etc.). Valoarea acceptată pentru operaţiunile de grafică & DTP este de 25 Euro/oră. Părţile înţeleg totodată să normeze prelucrarea grafică a unei pagini cu 4 ore. Contravaloarea serviciilor prestate se va reţine de către Furnizor din avansul achitat de Beneficiar. Numai în aceste condiţii dreptul de copyright precum şi toate drepturile ce decurg din acesta vor fi transferate Beneficiarului;

- se obligă să preia produsele tipografice prin recepţie cantitativă şi calitativă, la termenele stabilite conform prezentului contract. În cazul în care există produse neconforme, cu un grad de eroare mai mare de 10%, se va încheia un proces verbal de constatare - Anexa 2 (care va cuprinde numărul exemplarelor returnate, defectele constatate, data, numele persoanelor constatatoare), semnat de reprezentanţii ambelor părţi. Contravaloarea produselor neconforme va fi returnată Beneficiarului sau, după caz, va fi scăzută corespunzător din valoarea facturii finale. Beneficiarul va semna de primire pentru produsele conforme;

- se obligă să îşi achite obligaţiile financiare către Furnizor, la termenele şi valorile  prevăzute în prezentul contract şi Anexa 1, fără a mai fi necesară punerea în întârziere pentru sumele scadente;

- în cazul în care Beneficiarul solicită întreruperea producţiei sau modificări după demararea procesului de producţie, va achită Furnizorului contravaloarea manoperei şi a materialelor consumate până la momentul întreruperii şi diferenţa de preţ aferentă noilor caracteristici şi tiraje în cazul modificărilor. În situaţia în care a fost constituit un stoc de materie primă în vederea executării comenzii ferme, Beneficiarul va achita integral şi contravaloare acestui stoc. Termenele de livrare for fi recalculate în funcţie de gradul de încărcare a producţiei.

  1.     PREŢURI ŞI MODALITATEA DE PLATĂ

3.1.  DA, noi Beneficiarul, vă comandăm ferm în condiţiile menţionate, următoarele:

Produse conform Comandă - Anexa 1, parte integrantă din prezentul contract !

3.2.   Beneficiarul se obligă să achite Furnizorului contravaloarea comenzii integral la lansarea comenzii. Pentru comenzi ce depăşesc valoarea de 500 de Euro + TVA, modalitatea de plată poate fi schimbată prin Comanda – Anexa 1. De principiu Furnizorul nu va demara procedurile necesare finalizării produselor comandate decât după primirea confirmării plăţii integrale a contravalorii comenzii, termenul de producţie începând să curgă de la data încasări integrale a sumei respective. În cazul excepţional în care părţile decid să procedeze altfel, vor stabili expres acest lucru, prin email, fax sau în scris, într-o modalitate care să poată dovedi confirmarea primirii notificărilor sau comunicărilor reciproce.

3.3.  În cazul în care, după semnarea comenzii, intervin modificări referitoare la caracteristicile tehnice ale produselor tipografice, Furnizorul îşi rezervă dreptul de a modifica preţurile în consecinţă, dar numai după prenotificarea Beneficiarului. Va fi obţinut un nou acord via email din partea Beneficiarului pentru Comanda-Anexa 1 redactată conform noilor specificaţii.

  1.     RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

4.1.  Furnizorul îşi rezervă dreptul de a solicita şi primi din partea Beneficiarului penalizări de 0,5% pe zi de întârziere, fără a avea ca limită cuantumul debitului, în situaţia în care Beneficiarul întârzie efectuarea plăţii, din propria culpă.

4.2.  Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a solicita şi primi din partea Furnizorului penalizări de 0,5% pe zi de întârziere, în situaţia în care Furnizorul întârzie livrarea produselor comandate, din propria culpă.

4.3.  În situaţia în care Beneficiarul nu îşi execută în tot sau în parte obligaţiile contractuale, Furnizorul îşi rezervă dreptul de a solicita şi primi despăgubiri ce vor viza atât prejudiciul cauzat cât şi beneficiul nerealizat.

  1.     CONDIŢII DE  LIVRARE

5.1. Produsele finite vor fi livrate Beneficiarului, după achitarea integrală a contravalorii comenzii sau predarea documentului de plată pentru întreaga valoare a acestora (conform Comanda - Anexa1). Taxa se aplică pentru fiecare livrare şi are valoare fixă de 5 euro+TVA.

5.2.  Termenul finalizării produselor va fi stabilit în fiecare Comanda – Anexa 1. Termenul de execuţie poate varia cu maxim 2 zile, acesta diferenţă fiind acceptată în mod expres de către Beneficiar prin asumarea prezentelor termeni şi condiţii contractuale.

  1.     CONTROLUL ŞI  RECEPŢIA  PRODUSELOR

6.1.  Furnizorul va preda produsele tipografice în condiţiile prezentului contract.

6.2. Beneficiarul se obligă să preia materialele tipografice prin recepţie cantitativă şi calitativă. Se menţionează că reclamaţiile ulterioare se consideră nule. Recepţia mărfurilor se consideră îndeplinită prin semnarea de primire a facturii, a avizului de însoţire a mărfii sau a documentelor însoţitoare transportului, uzitate de către societatea de Curierat şi Cargo prin care se va face expediţia. În cazul în care Beneficiarul nu contestă facturile primite de angajatul / reprezentantul sau ori transmise prin email sau fax, în 24 de ore de la primirea acestora, respectivele facturi vor fi considerate acceptate de Beneficiar chiar dacă nu au fost semnate de reprezentanţii legali ai Beneficiarului şi / sau nu poartă ştampila Beneficiarului.

6.3.  În urma procesului de producţie pot rezulta variaţii de până la 10%, cu privire la tirajul comandat în Anexa 1. Aceste diferenţe sunt acceptate de către Beneficiar, facturarea, recepţia şi plata trebuind îndeplinite în consecinţă.

6.4.  În situaţia în care din motive tehnice sau motive externe Furnizorului, execuţia produselor întârzie cu mai mult de 5 zile, comanda este anulată, Furnizorul având obligaţia să returneze integral sumele achitate. La momentul rezolvării situaţiei Beneficiarul va avea posibilitatea sa reînnoiască comanda.

  1.     FORŢA MAJORĂ

7.1. Răspunderea contractuală este înlăturată dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor mai sus menţionate a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

7.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de maximum 5 (cinci) zile despre producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor acestuia.

7.3. În cazul în care situaţia de forţă majoră se prelungeşte mai mult de 3 (trei) luni, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără daune – interese.

  1.     ÎNCETAREA CONTRACTULUI

8.1.  Prezentul contract încetează să mai producă efecte dacă:

- Sunt îndeplinite cerinţele de încetare sau reziliere precizate în cuprinsul prezentului contract;

- Părţile nu şi-au respectat obligaţiile menţionate şi nu au încercat să remedieze neregulile semnalate în decurs de o săptămână de la primirea înştiinţării;

- În caz de faliment sau lichidare judiciară a vreuneia dintre părţi;

- Prin rezilierea lui de către Beneficiar, notificată Furnizorului cu exact 30 de zile înainte de termenul de la care contractul încetează;

- Prin rezilierea lui de către Furnizor notificată Beneficiarului cu exact 30 zile înainte de momentul la care contractul încetează.

8.2.   Rezilierea contractului nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

8.3.   Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea.

  1.   NOTIFICĂRI

9.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice comunicare scrisă, notificare adresată de către părţi, act adiţional la prezentul contract, precum şi orice alt document sunt valabil îndeplinite, dacă vor fi transmise la adresa poştală, emailul, numarul de telefon sau de fax, prevăzute în partea introductivă a ultimei Comenzi -Anexa 1. În situaţia în care există date ce contact diferite intre comenzile lansate, Beneficiarul va putea transmite comunicările / notificările si catre respectivele date de contact, altelele decat cele prevăzute în ultima comandă). Părţile se obligă să menţină funcţional emailul, telefonul şi fax-ul precum şi să comunice în scris, în termen de 5 zile, orice modificare referitoare la datele de contact.

  1.     LEGEA APLICABILĂ  ŞI  SOLUŢIONAREA  LITIGIILOR

10.1.  Prezentul contract  este supus legii române.

10.2.  În cazul în care neînţelegerile nu vor putea fi soluţionate pe cale amiabilă, vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecatresti competente din Municipiul Bucureşti.

  1.     CLAUZE FINALE

11.1.  Contractul este valabil pe perioadă nedeterminată.

11.2.  Valoarea contractului este suma valorii comenzilor din ultimele 24 luni.

11.3.  Beneficiarul  nu  va  putea  cesiona  drepturile  rezultate  din  acest  contract  unei  terţe  persoane,  fără  acordul  scris  al  Furnizorului.

11.4. În cazul în care o clauză sau o parte a prezentului contract va fi declarată nulă, clauzele  valide vor continua să îşi producă efectele.

11.5. Furnizorul poate aplica propriul timbru de individualizare pe produsele livrate beneficiarului.

11.6. In vederea indeplinirii obligaţiilor contractuale şi legale, GLOBAL PRINT BDV S.R.L. prelucrează date cu caracter personal conform legislaţiei in vigoare, pe durata derulării contractului precum şi 3 ani după incheierea acestuia. Prin incheierea prezentului contract, vă exprimaţi acordul expres pentru aceste prelucrări de date personale.

11.7. Prezentul contract produce efecte juridice începând data semnării primei Comenzi – Anexa1, fiind încheiat prin semnarea şi ştampilarea Comenzii – Anexa1.