(ver.25.09.2021)

Preambul

Prezentele termeni și condiții de utilizare se constituie într-un set de reguli, sub forma unui contract comercial, care guvernează relația dintre societatea GLOBAL PRINT BDV S.R.L., entitatea care administrează /dezvoltă site-ul și utilizatorii, respectiv vizitatorii acestui site,. Acceptând prezentele termeni și condiții utilizatorii site-ului subscriu în totalitate conținutului lor, angajându-se să le respecte pe deplin și în totalitate, ori de câte ori acestea se aplică.

În cuprinsul prezentelor Termeni și Condiții următorii termeni vor fi folosiți după cum urmează:

Global Print va desemna entitatea care administrează site-ul, care va prelua și procesa solicitările de oferte primite de la utilizatorii site-ului. Persoana juridică ce va fi parte contractantă este Societatea Global Print BDV S.R.L., cu sediul în București, Str. Stan Tabara nr. 28-32, et.2, sector 5, București, înregistrată la Reg.Com. sub nr. J40/20174/2005, C.I.F.: RO 18177839. Orice referire la Tipografie / Global Print în sensul de entitate juridică va fi în fapt o referire la GLOBAL PRINT BDV S.R.L. ca entitate juridică

Utilizator - cu acest termen vor fi desemnate fiecare dintre entitățile - persoane fizice sau juridice - care  vor utiliza site-ul https://www.tipografia-global-print.ro/ plasarea de cereri de oferte, folosirea uneltelor puse la dispoziție în site pentru a obține estimări de preț pentru produse ori prin cercetarea ofertei de produse sau servicii prezentată în site.

Tipografia / Global Print nu va putea fi făcută în niciun fel răspunzătoare și deci nu va putea fi trasă la răspundere pentru consecințele negative de orice fel suferite de către utilizatori sau de către terțe persoane ori entități ca urmare a nerespectării ori respectării defectuoase, în tot sau în parte, de către utilizatori sau terțe persoane a prezentelor termeni și condiții, a normelor ce conduită și morală ori a legislației incidente.

Prezentele Termeni și Condiții se constituie într-un cadru general de reglementare a relațiilor dintre utilizatorii site-ului și Tipografie / Global Print numai în ceea ce privește prezentarea generală a produselor pe site, folosirea formularului de cerere de ofertă și a celorlalte unelte puse la dispoziție utilizatorilor în site. Acest cadru general se va completa cu toate acordurile, declarațiile, condițiile specifice, asumările, validările și alte clauze incidente pe care utilizatorul și le va asuma, pe care le va lua la cunoștință sau pe care le va accepta implicit de fiecare dată când iniția, accepta, continua sau derula relații comerciale cu Tipografia / Global Print

1.Acceptul utilizatorului.

Art. 1 Accesând și/sau utilizând acest site, utilizatorul acceptă, fără limitări, calificări sau interpretări proprii condițiile de mai jos și agreează termenii acestora astfel cum sunt prezentați. De asemenea, utilizatorul ia la cunoștință că orice alte acorduri, contracte ori înțelegeri prealabile existente între el și Tipografia / Global Print sunt înlocuite de prevederile prezentelor Termeni și Condiții. În cazul în care nu sunteți de acord cu vreuna dintre prevederile conținute în Termeni și Condiții, vă rugăm să încetați imediat folosirea site-ului și să ștergeți orice elemente pe care le veți fi descărcat deja de pe acest site. Varianta în limba română a acestor Termeni și Condiții este varianta oficială și ea va prima în fata oricărei traduceri într-o altă limbă străină, în cazul în care între varianta în limba română și varianta tradusă apar diferențe de interpretare.

Art. 2 Tipografia / Global Print își rezervă dreptul de a-și selecta clienții conform criteriilor proprii și de a refuza colaborarea cu clienții ce manifestă un comportament ori un limbaj neadecvat (agresiv, licențios, în contradicție cu regulile generale de morală și bun simt sau de natură a provoca disconfort partenerilor de afaceri ori de a împiedica dezvoltarea unor bune relații comerciale).

Art. 3 Termenii și Condițiile prezentate în continuare pot face obiectul unor revizuiri și sau schimbări ulterioare. Astfel, Tipografia / Global Print va putea în orice moment și fără notificare prealabilă să schimbe ori să revizuiască prezentele Termeni și Condiții, actualizându-le. Dumneavoastră, în calitate de utilizator al site-ului, vă asumați explicit și in mod expres obligația de a respecta toate aceste modificări (și pe fiecare în parte), conformându-vă permanent celei mai noi versiuni a Termenilor și Condițiilor prezentate pe site. În acest sens, veți putea consulta pe site, cea mai nouă versiune a acestor Termeni și Condiții în orice moment. Înregistrarea pe site, accesarea contului deja existent, plasarea unei comenzi, completarea unui formular de solicitare de ofertă și orice altă modalitate de folosire de către dumneavoastră a site-ului după actualizarea Termenilor și Condițiilor va presupune în mod automat că dumneavoastră ați luat la cunoștință de această nouă versiune și că sunteți în totalitate de acord cu cele din cuprinsul ei și va echivala cu un accept fără rezerve din partea dumneavoastră a Termenilor și Condițiilor - în varianta lor cea mai nouă momentul respectiv.

 1. Condiții de utilizare

Art. 4 

Informațiile prezente pe acest site au caracter informativ. Tipografia / Global Print nu va putea fi făcută răspunzătoare față de nicio persoană/entitate pentru niciun fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect, din utilizarea site-ului sau ca urmare a oricărei erori sau omisiuni.

Art. 5 

Acest site este deținut și administrat de Tipografia / Global Print. Toate imaginile și toate materialele informative, inclusiv texte, formate, template-uri, modele, elemente de creație grafică și alte asemenea ori asimilate denumite generic „IMAGINI” în tot cuprinsul prezentelor „Termeni și Condiții” prezentate utilizatorilor de către Tipografia / Global Print în site sunt deținute de Tipografia / Global Print sau de entități aflate în parteneriat cu aceasta. Toate aceste imagini, elemente grafice, texte, etc. la care ne-am referit mai sus sunt protejate de legile ce guvernează domeniul creației intelectuale și a dreptului de autor, atât la nivel național, cât și internațional. În lipsă de stipulație contrară, vor avea întâietate normele de drept ce se aplică pe teritoriul României. Încălcarea în orice fel, în orice măsură și de către orice persoană ori entitate a prevederilor ce guvernează protecția drepturilor de proprietate intelectuală și a drepturilor conexe va atrage răspunderea legală a persoanelor care încalcă astfel legislația în vigoare. În cazul în care există suspiciuni sau indicii că  un utilizator al site-ului încalcă sau încearcă să încalce prevederile legale ce guvernează și reglementează dreptul de proprietate intelectuală ori drepturile conexe acestuia, dar și orice alte prevederi legale imperative, Tipografia / Global Print a își rezervă dreptul de a notifica imediat organele și instituțiile statului competente în a investiga, constata, acționa în vederea tragerii la răspundere etc. a persoanelor ori entităților implicate.

Art. 6 

În niciun fel și în nicio situație Tipografia / Global Print nu va răspunde pentru daune provocate utilizatorilor acestui site ca urmare a încălcării de vreo entitate (designer, fotograf, grafician, freelancer, pictor, caricaturist, artist plastic, cartograf, arhitect sau alți contribuitori, indiferent de forma de colaborare) a drepturilor de proprietate intelectuală aferente imaginilor, templatelor și altor elemente grafice, de orice fel și natură, încărcate pe site de utilizatori în vederea plasării unor comenzi sau solicitării unor oferte de preț. În caz de litigii, entitățile prejudiciate nu vor putea să se îndrepte împotriva Tipografia / Global Print, ci doar direct împotriva utilizatorului în cauză, acesta fiind singurul care susține și garantează că deține drepturile de proprietate intelectuală aferente Imaginilor, template-urilor, elementelor grafice de orice fel, etc. pe care le-a încărcat în sistemul Tipografia / Global Print.

Art. 7 

Persoanele ori entitățile care procedează la încărcarea în sistem, prin intermediul formularelor puse la dispoziție în interiorul site-ului, de template-uri, elemente grafice, imagini, fotografii etc. denumite generic „IMAGINI” sunt exclusiv și pe deplin răspunzătoare pentru calitatea lor de deținători ai drepturilor de proprietate intelectuală și a drepturilor conexe aferente respectivelor imagini și garantează pe orice altă persoană sau entitate că au dreptul să cedeze, exclusiv sau neexclusiv aceste drepturi, pentru un număr limitat sau nelimitat de folosiri, etc. Orice persoană care se consideră prejudiciată în drepturile sale de folosirea site-ului administrat de Tipografia / Global Print a unei anume „Imagini” se va putea îndrepta doar împotriva entității care a încărcat respectiva „imagine”, respectiv împotriva entității care garantează pentru calitatea sa de deținător al drepturilor de proprietate intelectuală și a drepturilor conexe aferente respectivelor „imagini”. Tipografia / Global Print va putea în măsura în care consideră necesar și obligatoriu, în urma unei solicitări exprese a oricărei entități care dovedește că este prejudiciată în drepturile sale de postarea, încărcarea ori folosirea unei „imagini” încărcate pe site, să furnizeze respectivei persoane ori entități datele de identificare ale entității care a postat ori a încărcat acea imagine, precum și un istoric al prezentei și utilizării respectivei imagini pe site-ul https://www.tipografia-global-print.ro/

Tipografia / Global Print își rezervă dreptul de a elimina din sistemele sale informatice orice „imagine” ori element grafic încărcat de utilizatori prin intermediul formularelor puse la dispoziție în site, care pare să încalce drepturile de proprietate intelectuală și sau drepturile conexe acestora. Eliminarea respectivelor imagini va putea fi făcută fără niciun fel de notificare prealabilă. Concomitent sau ulterior și separat, Tipografia / Global Print va putea, fără nicio notificare prealabilă, să desființeze contul utilizatorului care a încărcat „imaginile” ori elementele grafice în chestiune.

Art. 8 

Decizia utilizării site-ului împreună cu riscurile și responsabilitățile aferente aparține în exclusivitate utilizatorului. Astfel, Tipografia / Global Print este liberă de orice fel de răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea ori vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor și/sau imaginilor sau elementelor asimilate prezentate pe site.

Nici Tipografia / Global Print, ca entitate de sine stătătoare, și nici angajații, subordonații, prepușii, operatori, directorii, reprezentanții ori alții asemenea, nu vor putea fi ținuți răspunzători pentru consecințe directe sau indirecte ale folosirii de către utilizatori a site-ului, ale încălcării de către utilizatori sau de către entități terțe a drepturilor de proprietate intelectuală și sau a drepturilor conexe aflate în patrimoniul oricăror terțe persoane. De asemenea, Tipografia / Global Print nu va putea fi trasă la răspundere pentru prejudiciile cauzate oricăror entități terțe de către utilizatorii site-ului prin acțiunile sau inacțiunile lor, indiferent de natura ori de întinderea acestora.

Tipografia / Global Print nu garantează și nu răspunde pentru niciuna dintre entitățile sale colaboratoare, prezente sau nu pe site, și nici pentru valabilitatea, integritatea, corectitudinea, legalitatea, etc. a informațiilor, „imaginilor”, postărilor, acțiunilor sau inacțiunilor transmise, publicate, postate, încărcate pe site de un utilizator al site-ului.

În orice moment și fără nicio notificare prealabilă Tipografia / Global Print poate să modifice ori să oprească temporar și permanent, total sau parțial, site-ul sau orice elemente grafice ale acestuia. De asemenea, Tipografia / Global Print va putea în orice moment să facă schimbări în site, inclusiv în ceea ce serviciilor oferite, formularele oferite spre utilizare, etc. Schimbările vor fi valabile de la data introducerii lor. Cererile deja trimise de utilizatori nu vor fi afectate de schimbările survenite, dacă acestea au fost plasate înaintea implementării schimbărilor.

Sistemul informatic folosit de Tipografia / Global Print poate să fie afectat de unele erori, după cum poate să fie victima unor atacuri cibernetice, atacuri care ar putea avea ca efect modificarea unor parametri esențiali ai site-ului – formulare, linkuri, coduri, nume, proceduri, etc. Aceste schimbări nu vor fi valabile și nu vor fi de natură a genera obligații în contul Tipografia / Global Print. Astfel, dacă se va dovedi că modificările parametrilor produselor și serviciilor oferite - inclusiv prețul lor - sunt rezultatul unor atacuri informatice sau acțiunii unor entități - altele decât Tipografia / Global Print - în sistemul de administrare al site-ului, aceste modificări vor fi considerate a fi nule absolut și nu vor produce niciun fel de efecte în sensul obligării în vreun fel a Tipografia / Global Print. Pentru toate părți contractante se vor aplica preturile, termenele, condițiile și ceilalți parametri existenți înainte de atacurile informatice modificatoare ori de evenimentul modificator executat de entitățile altele decât Tipografia / Global Print.

În cazul afișării pe site a unor preturi eronate din cauza unor erori umane, atacuri informatice, erori de sistem ori alte asemenea, în relația utilizator – Tipografia / Global Print vor fi valabile preturile corecte, respectiv preturile aferente produselor și serviciilor oferite așa cum erau ele afișate înainte de intervenția factorilor de eroare. Tipografia / Global Print va putea comunica în orice moment utilizatorului care a plasat o cerere de ofertă - după plasarea cererii, înainte, în cursul sau ulterior procesării acesteia, inclusiv în momentul facturării - prețul corect al produselor și serviciilor comandate, singurul preț care va fi valabil între partenerii contractuali, preț pe care clientul și-l asumă.

În considerarea faptului că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, scopul unei societăți comerciale este să facă profit, în niciun caz, în nicio circumstanță și în nicio perioadă, oricât de scurtă, Tipografia / Global Print nu va comercializa produse sub prețul de achiziție (sau sub prețul de producție, în cazul produselor manufacturate de Tipografia / Global Print, sau cu un preț inferior costurilor ocazionate cu prestarea serviciilor, în cazul serviciilor). În cazul în care pe site vor apărea anomalii gen „preț 0,00” sau prețuri derizorii, în mod evident disproporționate față de prețurile practicate în mod normal pentru aceleași produse, sau pentru produse similare (fie de site, fie de site-uri similare), acestea nu angajează în niciun fel Tipografia / Global Print, care nu va fi obligată să onoreze nicio comandă plasată în considerarea unor astfel de valori.  În astfel de situații cererile de ofertă nu vor fi acceptate și nici procesate cu prețurile eronate, ci doar cu prețurile reale. Utilizatorii care plasează cereri în astfel de situații vor fi înștiințați că aceste cereri nu obligă Tipografia / Global Print în niciun fel. Valorile ce vor fi luate în considerare ca fiind susceptibile de a produce obligații în astfel de situații sunt valorile de achiziție (sau costurile ocazionate de prestație, în cazul serviciilor), astfel cum sunt ele înregistrate în contabilitatea Tipografia / Global Print, la care se adaugă un adaos comercial, ce va fi determinat de media aritmetică a adaosurilor comerciale practicate în site. 

Tipografia/Global Print nu își asumă responsabilitatea pentru următoarele aspecte referitoare la site-ul https://www.tipografia-global-print.ro:

(a) că funcționarea site-ului va fi absolut sigură, imediată, neîntreruptă sau fără erori, sau că acesta va funcționa în asociere cu orice sisteme hardware, software sau de date

(b) pentru cazul în care informațiile stocate vor fi alterate, șterse sau pierdute,

(c) că erorile de funcționare vor putea fi corectate,

(d) că serverul care face disponibil acest serviciu nu conține viruși. Tipografia Global Print nu își asumă responsabilitate față de nicio persoană/entitate pentru niciun fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect, din utilizarea site-ului www.tipografia-global-print.ro sau ca urmare a funcționării necorespunzătoare a acestuia, din orice motive.

Art. 9 

La rândul său, utilizatorul își asumă expres obligația de a comunica informații personale și detalii de identificare reale, de natură sa asigure o comunicare eficientă cu acesta, pentru a asigura de asemenea o relație comercială optimă și să actualizeze aceste informații ori de câte ori este necesar (imediat după ce intervin schimbări față de datele comunicate inițial). Informațiile de identificare vor fi confirmate expres la fiecare cerere de comandă plasată. În cazul în care informațiile oferite de utilizator nu sunt conforme cu realitatea, exacte și complete, Tipografia Global Print va avea dreptul să nu răspundă respectivului utilizator și, de asemenea, să refuze solicitări ulterioare făcute de acel utilizator sau de entitatea înregistrată sub respectivul nume de utilizator, chiar dacă aceasta va încerca plasarea de cereri de ofertă sub un alt nume de utilizator.

Art. 10 

Atât utilizatorul, cât și Tipografia Global Print, agreează și susțin ferm faptul că informațiile de identificare furnizate de ambele pârți sunt esențiale și obligatorii pentru desfășurarea unor relații comerciale corecte și complete. În cazul în care utilizatorul, încălcând obligațiile asumate prin acceptarea prezentelor Termeni și Condiții produce prejudicii Tipografia / Global Print ca urmare a furnizării de date de identificare incorecte ori incomplete, acesta - utilizatorul - urmează să suporte integral valoarea prejudiciilor cauzate, precum și contravaloarea cheltuielilor făcute pentru repararea respectivelor prejudicii.

Art. 11 

În condițiile celor arătate mai sus, utilizatorul site-ului este dator să facă toate demersurile și să depună toate diligențele pentru a se asigura că terțe persoane nu au acces la terminalul de pe care au fost plasate comenzile sau la e-mail-lu unde vor fi trimise ofertele, nu pot plasa cereri de ofertă în numele sau pe seama utilizatorului în chestiune și în general nu își pot asuma identitatea acestuia. 

Art. 12

În cazul în care un utilizator sesizează o folosire abuzivă a contului său este dator să anunțe imediat acest lucru administratorului site-ului prin e-mail la adresa: office@globalprint.ro

Art. 13

Ținând seama că utilizarea site-ului presupune acceptarea prezentelor Termeni și Condiții, este esențial ca utilizatorii site-ului să aibă capacitate deplină de a contracta, de a-și asuma obligații, de a fi titulari de drepturi. În aceste condiții, utilizatorii site-ului vor fi exclusiv persoane majore, cu capacitate completă de exercițiu (copiii, adolescenții sub 18 ani, interzișii judecătoresc și în general orice persoană care nu poate să-și asume niște obligații comerciale în nume propriu nu vor putea fi utilizatori ai acestui site). De asemenea, în cazul utilizatorilor persoane juridice, compartimentele ori persoanele de conducere din cadrul acestora se vor asigura că utilizarea site-ului prin intermediul uneltelor puse la dispoziției în site se va face doar de către persoanele în măsură să angajeze societatea în relații contractuale sau de persoanele ori compartimentele special însărcinate în acest sens. 

În acest sens, prin acceptarea prezentelor Termeni și Condiții utilizatorii site-ului declară expres și pe propria răspundere că sunt majori și au totală capacitate de exercițiu, iar în cazul în care utilizatorul urmează să fie o persoană juridică, persoana fizică care parcurge etapele utilizării site-ului în numele persoanei juridice declară de asemenea că are capacitatea și competenta legale necesare pentru a angaja persoana juridică în raporturi comerciale sau este împuternicită expres de persoana care are astfel de calități, capacități și competente.

Toți utilizatorii declară de asemenea că au înțeles pe deplin termenii, condițiile și clauzele prezentelor Termeni și Condiții, că înțeleg modul lor de aplicare, că sunt de acord întru totul cu acestea și că le vor respecta în totalitate.

Art. 14

Toate uneltele puse la dispoziție în site se vor folosi electronic, prin completarea câmpurilor obligatorii și bifarea căsuțelor obligatorii (sau prin debifarea căsuțelor prebifate de sistem), respectiv prin trimiterea spre înregistrare a formularului pus la dispoziție pe site. Utilizatorii vor completa datele pe propria răspundere. În cazul în care, ulterior, se vor descoperi inadvertențe, neregularități, informații incorecte, etc., Tipografia / Global Print va putea aplica sancțiunile prevăzute în capitolul special al prezentelor Termeni și Condiții.

Art. 15

Este cu desăvârșire interzis ca utilizatorii să publice sau să încarce în orice fel pe site materiale care conțin viruși sau programe informatice de tip troian, malware, spyware, etc. respectiv programe sau secvențe de programe care sunt folosite în general pentru afectarea sau distrugerea sistemului ori pentru colectarea ilegală de informații de orice fel, etc.

Declarație în forma prescurtată:

Prin  apăsarea butonului „cerere ofertă” subsemnatul (numele persoanei in cauza) declar că sunt major, că am capacitate completă de exercițiu, că am citit în totalitate, că am înțeles întru totul și că îmi asum în totalitate Termenii și condițiile de folosire a site-ului www.tipografia-global-print.ro

„Prin apăsarea butonului „cerere ofertă” subsemnatul (numele persoanei in cauza) declar că sunt major, că am capacitate completă de exercițiu, că am citit în totalitate, că am înțeles întru totul și că îmi asum în totalitate Termenii și condițiile de folosire a site-ului https://www.tipografia-global-print.ro

De asemenea, declar pe propria răspundere că sunt reprezentantul legal / împuternicit general sau special al (numele și forma legală de înregistrare a firmei în cauză), care va fi titularul contului. Declar de asemenea că această calitate a mea, de reprezentant legal/împuternicit al (numele și forma legală de înregistrare a firmei în cauză) îmi dă dreptul de a acționa în numele (numele și forma legală de înregistrare a firmei în cauză) pentru a plasa prezenta cerere de ofertă, cu toate consecințele juridice ce decurg din aceasta, respectiv pentru a-mi asuma în numele și pe seama (numele și forma legală de înregistrare a entității în cauză) toate drepturile și obligațiile ce îi revin acesteia ca utilizator https://www.tipografia-global-print.ro în conformitate cu Termenii și Condițiile de folosire a site-ului: www.tipografia-global-print.ro

 1. Obligații și responsabilități ale utilizatorului

Art. 16

Acceptând termenii și condițiile, utilizatorul înțelege, își asumă și este de acord cu următoarele responsabilități:

- să furnizeze întotdeauna informații corecte, complete și actuale. Tipografia / Global Print va procesa toate cererile, neavând posibilitatea verificării veridicității acestora. De principiu informațiile ce vor fi luate în primul rând în considerare la prelucrarea cererii vor fi numele/denumirea și codul numeric personal/codul unic de identificare. Pentru persoanele juridice Tipografia / Global Print va putea verifica dacă datele furnizate sunt aceleași cu cele din evidențele arhivelor puse la dispoziția publicului (Registrul Comerțului, Ministerul de Finanțe, etc.), fără a-și asuma obligația acestei verificări. În cazurile în care se vor face astfel de verificări, în măsura în care se vor observa neconcordanțe între datele introduse și cele din evidențele publice, Tipografia / Global Print va avea dreptul să nu proceseze cererile astfel plasate, și va notifica utilizatorului via email acest aspect. Toate termenele și toate obligațiile ce decurg din plasarea comenzilor vor fi opozabile Tipografia/Global Print doar după ce toate datele utilizatorului care plasează comanda sunt corecte și complete (inclusiv datele referitoare la adresa de livrare, telefoane și persoane de contact, etc.);

- să mențină și înnoiască de îndată, atunci când este cazul, datele sale de înregistrare și de identificare pentru a fi adevărate, exacte, actuale și complete;

- să facă toate demersurile pentru a păstra confidențialitatea datelor de înregistrare, pentru a-și proteja contul și pentru a se asigura că sub nicio formă și în niciun caz contul său nu va putea fi folosit abuziv ori de persoane neautorizate;

- să respecte în totalitate drepturile de proprietate intelectuală aferente tuturor fișierelor încărcate pe site, dar și sistemelor, machetelor, produselor finite, conceptelor grafice și de produs finit cu care intra în contact prin intermediul site-ului. Astfel, utilizatorii site-ului se angajează prin acceptarea prezentelor Termeni și Condiții să nu se lanseze în niciun fel de activități neautorizate de reproducere, adaptare, modificare, valorificare, folosire în orice fel a „Imaginilor”, tehnicilor, machetelor, conceptelor grafice și în general a oricăror alte elemente de natură să constituie obiect al unor drepturi de proprietate intelectuală, fără să aibă în prealabil acceptul expres al titularului acelor drepturi..

Încălcarea acestei obligații va fi urmată (fără niciun fel de excepție) de sesizarea organelor și instituțiilor abilitate ale statului în vederea identificării persoanelor vinovate, a stabilirii gradului de vinovăție, normelor legale încălcate și a întinderii prejudiciului produs, dar și aplicării pedepselor prevăzute de lege.

Art. 17

În același timp, utilizatorilor le revin următoarele obligații:

- să nu încarce pe site materiale care conțin viruși sau alte programe de tip malware, spyware etc. ori alte programe informatice asimilate, concepute ori folosite cu intenția de a afecta, distruge, bloca ori modifica în orice fel acest sistem sau orice informație care este parte componentă a acestui sistem ori de a colecta ori folosi în mod abuziv informații de pe site;

- să nu încerce spargerea barierelor de securitate;

- să nu încarce sau să folosească în produsele comandate materiale protejate de legislația incidentă drepturilor de autor dacă nu sunt autorii acestora sau dacă nu au permisiunea expresă și anterioară a autorului de a folosi materialul respectiv;

- să nu publice încarce ori să folosească elemente, imagini ori informații care sunt de natură a încălca prevederile legale în vigoare;

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal. Protecția datelor cu caracter personal

Art. 18 Aspecte generale

Tipografia Global Print poate fi identificată ca și entitate juridică în modalitățile arătate în partea introductivă a prezentelor termeni și condiții. 

Tipografia Global Print cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră completă și integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.  

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea. 

Tipografia / Global Print respectă confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la toți clienți și la toți vizitatorii website-ului nostru și va trata/prelucra datele personale în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată, raportat la modalitățile de colectare, stocare, transmitere și în general prelucrare a datelor cu caracter personal, dar și la natura datelor prelucrate și la suportul acestora.  

Tipografia / Global Print prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate sau indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale. Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (de exemplu informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală) și, doar atunci când este relevant, informații referitoare la condamnări penale și infracțiuni (de exemplu, dacă acest lucru este relevant într-un eventual proces de recrutare), cu excepția cazului în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege; și/sau în cazul în care ne-ați furnizat consimțământul dumneavoastră explicit în mod separat. 

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, dacă sunt oferite cu bună știință, de buna voie, din proprie inițiativă, fie la solicitarea Tipografia / Global Print, de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, prin abonarea la newslettere (doar după ce ați optat să primiți aceste newslettere), prin completarea datelor în formularul de înregistrare cont pe website-urile administrate de Tipografia / Global Print, prin formularele de comandă, etc.  

De asemenea, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când vizitați unul dintre site-urile administrate de noi. Astfel, la fiecare vizită a dumneavoastră putem colecta date tehnice (de exemplu acest lucru poate include Adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil); aceste date pot fi colectate și prelucrate în numele nostru prin fişierele de tip cookie ale terțelor părți și puteți găsi mai multe informații despre acest lucru la secțiunea dedicată fișierelor de tip cookies.

Este posibil să colectăm date despre vizita dumneavoastră (acest lucru poate include de exemplu Localizatoare uniforme de resurse (URL) complete, secvență de clicuri către, prin și de la site-urile administrate de noi (inclusiv data și ora), informațiile sau produsele pe care le-ați vizualizat sau căutat (inclusiv categoriile de produse accesate, timpii de răspuns al paginilor, erorile de descărcare, durata vizitelor pe anumite pagini (inclusiv timpul mediu petrecut pe anumite pagini, vizionarea anumitor produse, categorii de produse sau pagini dedicate), timpul mediu petrecut într-o aplicație și numărul de vizualizări din astfel de aplicații, numărul mediu de produse vizualizate pe site-urile administrate de noi, informații privind interacțiunea cu paginile (cum ar fi derularea, clicurile și trecerile de mouse), metodele folosite pentru a naviga pe pagină, datele despre comportamentul Utilizatorilor și orice număr de telefon folosit pentru a apela sau orice adresă de e-mail folosită pentru a contacta reprezentanții departamentului nostru de servicii pentru clienți. 

În cazul in care nu sunteți de acord cu oricare dintre mențiunile din acest document nu utilizați website-lu nostru sau nu ne furnizați datele dvs. personale. Menționăm însă că este posibil ca anumite servicii să fie condiționate de furnizarea datelor dvs. personale.

Art. 19 Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Tipografia / Global Print nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care este necesar îndeplinirii scopurilor prevăzute mai jos, cu observarea masurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor. Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care trebuie să executăm un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră; dacă trebuie să respectăm o obligație legală (de exemplu, legile aplicabile în relațiile de muncă, contabilitate, audit, monitorizarea egalității de șanse); atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terțe părți) și pentru interesele dumneavoastră (de exemplu, pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelelor), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese; dacă este necesar să protejăm interesele dumneavoastră vitale (sau interesele vitale ale altor persoane); și/sau în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale. 

Putem proceda la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și pentru motive tehnice, administrative și/sau operaționale. Spre exemplu, putem prelucra datele dvs. pentru a optimiza modul de prezentare a conținutului prezent pe site-urile noastre, respective pentru a asigura prezentarea acestui conținut într-o modalitate cât mai eficientă pentru dumneavoastră și pentru echipamentele de pe care accesați paginile noastre. De asemenea, putem prelucra datele dvs. în vederea îmbunătățirii continue a site-urilor administrate de noi, pentru operațiuni de mentenanță sau de administrare a site-urilor, pentru asigurarea funcționalității acestora, pentru executarea de analizare a datelor, testare, operațiuni statistice și de cercetarea, pentru oferirea de conținut personalizat vizitatorilor și nu în ultimul rând pentru a vă putea oferi site-uri cât mai sigure

În anumite cazuri, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate doar cu consimțământul dumneavoastră expres, acordat anterior prelucrării. În astfel de cazuri consimțământul dvs. va fi solicitat separat, în mod explicit, în momentul în care se furnizează respectivele date. Consimțământul, odată dat, va putea fi retras, însă retragerea consimțământului va produce efecte doar pentru viitor. 

În cazurile în care datele dumneavoastră personale vor fi solicitate și prelucrate pentru ca societatea noastră să își poată respecta obligațiile legale sau contractuale, inclusiv cele din contractele încheiate cu dumneavoastră, furnizarea și prelucrarea acestor date este obligatorie. În cazul în care nu ne veți furniza aceste date, nu vom putea derula relațiile contractuale și /sau nu vom putea respecta obligațiile legale ce ne incumbă, după caz. 

În plus, vom putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (date de contact, date de identificare, adrese, etc.) pentru a ne putea exercita drepturile împotriva dvs., inclusiv dreptul de a formula reclamații. Acest gen de prelucrare este o prelucrare legală, bazată pe interesele noastre legitime. Datele vor fi folosite pentru exercitarea drepturilor prevăzute de lege în cazul unor eventuale litigii sau situații asimilate. 

În toate celelalte cazuri, este opțiunea dvs. de a ne furniza sau nu datele dvs. cu caracter personal. 

Art. 20 Datele prelucrate. Persoane vizate. Refuz de furnizare

Ce date cu caracter personal prelucrează Tipografia / Global Print? În vederea desfășurării activității curente, inclusiv derulării activității contractuale, precum și în vederea aplicării prevederilor legale, inclusiv cele privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (legislația internă și dreptul comunitar-UE), Tipografia / Global Print vă poate solicita anumite date cu caracter personal. În acest sens, Tipografia / Global Print va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, cod de identificare personală, telefon, fax, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, vârsta, profesia, etc.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către Tipografia / Global Print, exclusiv în scopurile mai jos menționate sunt: clienții persoane fizice ai Tipografia / Global Print (actuali, foști sau potențiali), vizitatori, public larg, reprezentanții/împuterniciții ai acestora, legali sau convenționali, salariați, colaboratori, prepuși și persoane asimilate, reprezentanții partenerilor de afaceri, persoanele de contact ale partenerilor noștri de afaceri și în principiu orice persoană cu care societatea noastră intră în contact (pe site, la sediu și în locurile în care subscrisa își desfășoară activitatea, în orice modalitate subsecventă sau asimilată, prin corespondență sau direct, etc.) ca urmare a desfășurării activității sale curente 

Consecințele refuzului furnizării datelor cu caracter personal 

Pentru ca societatea noastră să își poată onora obligațiile contractuale și cele legale, dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, trebuie să furnizați date complete, actualizate și corecte (în cazurile în care furnizarea acestor informații este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale și legale, pentru exercitarea drepturilor legitime și în orice alte cazuri prevăzute de lege). Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activității Tipografia / Global Print, se vor solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor Tipografia / Global Print. Atunci când achiziționați un produs/serviciu furnizat de Tipografia / Global Print, vom colecta date personale în legătură cu furnizarea respectivelor produse/servicii. Totodată, în calitate de vizitator al sediului Tipografia / Global Print, vom colecta date cu caracter personal (imagine, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video etc.) în vederea îndeplinirii obligațiilor legale și desfășurării activității curente (interes legitim).  

Art. 21 Consimțământ. Retragerea consimțământului

Prin citirea prezentelor prevederi și/sau semnarea oricărui document prin care sunt furnizate date personale către Tipografia / Global Print ori prin furnizarea datelor personale în vederea achiziționării serviciilor/produselor Tipografia / Global Print, persoanele vizate sunt informate și/sau își exprimă în mod expres consimțământul (își dau acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (legislația internă și dreptul comunitar-UE).    

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui produs/serviciu, pentru îndeplinirea unei obligații legale și nici nu este justificată de un interes legitim al Tipografia / Global Print, persoanele vizate pot refuza o astfel de prelucrare sau își pot retrage consimțământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. Spre exemplu, Persoanele vizate își pot retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct, oricând și fără să fie necesar să indice un motiv. Ulterior soluționării cererii de retragere a consimțământului, persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la produsele/serviciile oferite.

Art. 22 Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

 • Derularea activității comerciale/contractuale a Tipografia / Global Print, îndeplinirea obligațiilor contractuale presupuse de desfășurarea activității comerciale, respectiv de prestarea serviciilor; 
 • Facturarea și încasarea valorii serviciilor/produselor oferite de Tipografia / Global Print, îndeplinirea obligațiilor legale ale societății noastre, inclusiv exercitarea drepturilor noastre legitime
 • Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea și îmbunătățirea produselor/serviciilor;
 • Management operațional; 
 • Gestionarea relațiilor cu clienții; comunicarea comercială cu clienții/furnizorii prin orice mijloc de comunicare; 
 • Îndeplinirea obligațiilor legale incidente;
 • Arhivare, scopuri statistice;  
 • Colectare debite/Recuperare debite restante; 
 • Soluționarea disputelor și litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătorești, arbitrale, ordine judecătorești etc.
 • Inițierea, menținerea, dezvoltarea sau finalizarea unor colaborări comerciale
 • Recrutarea de personal, inclusiv înscrierea la procesul de selecție, parcurgerea acestui proces, finalizarea procesului, angajarea și instrumentarea ulterioară a contractului de muncă, dar și a relațiilor salariatului în cadrul societății, reglementarea activității sale profesionale, a conduitei, etc. 
 • Asigurarea siguranței și securității în toate locațiile unde societatea noastră își desfășoară activitatea

Tipografia / Global Print va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terții fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior, cu excepția cazurilor în care astfel de operațiuni sunt permise și fără acordul dumneavoastră de legislația europeană și națională ce reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Art. 23 Destinatarii datelor cu caracter personal 

Destinatarii datelor pot fi:

- Personalul specializat (strict limitat) din cadrul societății noastre, respectiv acele persoane care au nevoie de aceste informații pentru îndeplinirea obligațiilor lor profesionale (respectiv angajații și colaboratorii noștri din compartimentele specifice – vânzări, IT, juridic, dezvoltare produse, etc.). Societatea noastră se va asigura că aceste persoane pe de-o parte vor lua cunoștință de informațiile respective doar în măsura în care au nevoie de acestea pentru desfășurarea activității lor, și pe de altă parte că vor păstra confidențialitatea (sau cel puțin își vor asuma această obligație) cu privire la respectivele date cu caracter personal. 

- autoritățile publice, instituțiile abilitate cu aplicarea legii, în măsura în care furnizarea datelor dvs. este necesară pentru aplicarea legilor incidente, pentru exercitarea drepturilor societății noastre, pentru protejarea intereselor legitime ale noastre și ale unor eventuale terțe părți, în totală conformitate cu legislația specifică incidentă. 

- datele dvs. ar putea fi comunicate unor diverși furnizori de servicii, entități care furnizează societății noastre servicii specifice – juridic, IT, vânzări, securitate, contabilitate, audit, intermedieri comerciale, etc. – doar în măsura în care aceste informații le sunt necesare executării serviciilor respective și cu observarea obligațiilor de confidențialitate specifice fiecărei activități în parte. 

- datele dvs. ar putea fi comunicate și unor parteneri de afaceri care ne furnizează anumite servicii care ne pun în contact cu dvs. și fără de care nu am fi în măsură să ne executăm obligațiile contractuale – sau le-am executa mai dificil, mai lent, mai oneros – spre exemplu vom putea comunica datele dvs. de contact societăților de curierat cu care colaborăm, pentru livrarea produselor comandate de la noi. 

- este posibil ca unii furnizori de servicii să ne solicite un anume tip de informații, de date cu caracter personal pentru prestarea anumitor activități  - studii de piață, campanii de publicitate, dezvoltare de produse, etc. Pe cât posibil, societatea noastră nu va furniza acestor entități decât date generale, informații de gen (spre exemplu ”pagina x este accesată de utilizatori în vârstă de 35 de ani în proporție de 21%”).

- Furnizori, prestatori și alte entități juridice-parteneri de afaceri/contractuali ai Tipografia / Global Print, autorități/instituții publice; 

- Autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, politie, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăți bancare, executori judecătorești, societăți de asigurare și reasigurare, organizații de cercetare a pieței (scop statistic) etc. 

Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către Tipografia / Global Print și nu vor fi furnizate către alți terți, decât în condițiile de securitate și protecție echivalente prezentului contract.  În toate cazurile societatea noastră va urmări pe cât posibil protecția tuturor datelor cu caracter personal și va respecta prevederile legale incidente

Art. 24 Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promoțional (marketing) 

În cazul în care v-ați dat consimțământul expres și anterior, datele cu caracter personal furnizate (cum ar fi: nume și prenume, adresa de email, nr. fax, nr. telefon mobil/fix) vor putea fi prelucrate de Tipografia / Global Print cu respectarea drepturilor dumneavoastră, în special a dreptului de informare și opoziție, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru produsele si serviciile Tipografia / Global Print, inclusiv cele dezvoltate împreună cu parteneri, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice. 

În cazul în care v-ați dat consimțământul expres și anterior, datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor putea fi folosite în scop promoțional (marketing) și pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai Tipografia / Global Print, cu respectarea drepturilor dumneavoastră. În cazul în care Tipografia / Global Print intenționează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct, (după ce ați optat în acest sens) veți fi informați în prealabil. Vă veți putea exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal. Indiferent de situație, în cazul în care veți dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de Tipografia / Global Print, ne puteți solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veți dori să nu mai primiți newslettere sau materiale informative din partea Tipografia / Global Print, va puteți dezabona folosind butonul "Dezabonare" sau „Unsubscribe”. 

Art. 25 Drepturile dumneavoastră în ceea ce privește datele cu caracter personal

Aveți dreptul de a ne solicita să vă confirmăm dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi, să vă furnizăm o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal și/sau să le corectăm. În anumite cazuri, aveți dreptul să ne solicitați să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal sau, în baza dreptului la portabilitate, să ne cereți să transferăm o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal către dumneavoastră sau către alte entități. Aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune unor prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, utilizarea prelucrării în scopuri de marketing direct sau anumitor decizii luate numai prin prelucrare automatizată (inclusiv crearea de profiluri). În cazul în care v-am solicitat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ fără efecte negative asupra dumneavoastră. În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru că avem un interes legitim în a proceda astfel, aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune acestei prelucrări. De asemenea, aveți dreptul să restricționați prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanțe. 

Este foarte importat de menționat că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal; de exemplu, dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care se poate demonstra că există motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră. Mai mult, dreptul de ștergere a datelor cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care ne-am afla în imposibilitatea de a executa obligațiile contractuale asumate față de dumneavoastră sau dacă avem o obligaţie legală sau un interes legitim să păstrăm datele respective. Pentru a vă putea răspunde solicitărilor, dumneavoasră va trebui să vă declinați identitatea, să o probați și să ne comunicați toate detaliile ce ne sunt necesare pentru formularea și comunicarea răspunsului.  

Dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi, ne puteți contacta în modalitățile comunicate în prezentul document. Intenția noastră e de a vă oferi toate clarificările necesare și de a veni în întâmpinarea tuturor problemelor ridicate. Cu toate acestea, vă informă că aveți și dreptul de a vă adresa cu o reclamație autorităților de supraveghere privind protecția datelor cu caracter personal. 

Art. 26 Durata prelucrării datelor cu caracter personal 

În vederea realizării scopului menționat, Tipografia / Global Print va prelucra datele cu caracter personal pe toata perioada de desfășurare a activităților Tipografia / Global Print, până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației în care Tipografia / Global Print prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care  au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Tipografia / Global Print pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale Tipografia / Global Print și/sau vor fi distruse.  

Art. 27 Măsuri de siguranță utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum și eventualele abuzuri, utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate. Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce Tipografia / Global Print depune toate eforturile în privința protejării datelor personale, nu poate fi garantată în mod absolut securitatea datelor transmise către website-lu Tipografia / Global Print. Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Odată ce sunt primite date personale, Tipografia / Global Print utilizează proceduri și măsuri stricte de siguranță împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale. 

Art. 28 Securitatea datelor bancare.

În cazul plăților efectuate cu cardul (exemplu: achiziționare de produse și/sau servicii online), comercializarea se efectuează prin intermediul soluțiilor de plată online oferite de terți autorizați. În vederea eliminării riscului ca datele cu caracter personal să intre în posesia și să fie folosite abuziv/nelegal de persoane neautorizate, terții autorizați garantează legalitatea și securitatea datelor personale (număr de card, data expirării etc.) și a sistemelor informatice utilizate.  

Art. 29 Cookies și butoane integrate de comunicare social. Linkuri către alte site-uri

Site-urile administrate de societatea noastră utilizează fișiere de tip Cookie pentru a vă distinge de ceilalți utilizatori ai respectivelor site-uri. Astfel vom putea fi în măsură să vă asigurăm o experiență cât mai bună atunci când intrați pe site-urile noastre și, în același timp, să asigurăm o optimizare continuă a serviciilor oferite și a securității de navigare. Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră exprimat pe site-urile administrate de noi sau prin setările din browserele pe care le folosiți. Pentru informații complete despre cookies (tip, durată de folosire, scopuri, etc.) accesați secțiunea dedicată.

Pe site-urile noastre veți putea găsi și butoane sau alte funcții asimilate care înlesnesc comunicarea socială, respectiv butoane care asigură accesarea unor funcții ale platformelor sociale uzuale sau specifice. Prin intermediul acestor funcții sau butoane se pot colecta informații despre dumneavoastră, cum ar fi adresa IP și site-urile pe care le vizitați, și pot seta un fișier de tip cookie pentru a îi permite să funcționeze corect. Prelucrarea acestor informații prin intermediul interacțiunilor cu aceste caracteristici este guvernată de nota de informare/politica privind confidențialitatea a companiei care le furnizează 

În site-urile administrate de societatea noastră puteți găsi linkuri către site-uri pe care societatea noastră nu le poate controla. Odată ce accesați un astfel de link aparținând unei entități terțe, veți fi direcționați către site-ul acelei entități. Vă recomandăm să consultați politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor aferentă site-ului respectiv. Societatea noastră nu este cu nimic responsabilă pentru politicile respectivelor entități și nici pentru comportamentul lor, practicile lor sau condițiile în care înțeleg să-și desfășoare activitatea. 

Art. 30 Condițiile transferurilor de date personale în afara spațiului UE și al Zonei Economice Europene 

Transferurile de date în afara spațiului UE și al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condițiile prevăzute de legislația specifică națională și UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora. 

Art. 31 Drepturile persoanelor vizate 

Prin citirea acestui document, Persoanele vizate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimțământ, persoanele vizate au dreptul, de a-și retrage consimțământul în orice moment în formă scrisă, adresată Tipografia / Global Print, în condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing

Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizează către Tipografia Global Print să facă obiectul unei prelucrări, cu menționarea datelor și scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate și legitime, legate de situația sa particulară, cu excepția cazurilor în care Tipografia / Global Print demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În caz de opoziție nejustificată, Tipografia Global Print este îndreptățită să prelucreze în continuare datele în cauză.  

Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoștință și înțeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către Tipografia Global Print constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de Tipografia / Global Print și/sau derularea activității comerciale/contractuale. 

În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, își exercită drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauză caracterului lor repetitiv, Tipografia Global Print poate: 

 • fie să perceapă o taxa rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;
 • fie sa refuze să dea curs cererii. 

De asemenea, în cazul în care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, își exercită dreptul de opoziție în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Tipografia Global Print este îndreptățită să considere Contractul încheiat cu Clientul Tipografia Global Print de drept reziliat, fără nicio alta formalitate sau intervenție a instanțelor judecătorești, cu excepția unei notificări prealabile. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: office@gdprservicii.ro si office@globalprint.ro sau la următoarea adresa de corespondență: Str. Stan Tabara nr.28-32, Etaj 2, Sector 5, Bucuresti.  Cererii i se va anexa o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului. 

Va informam ca responsabilul cu protecția datelor al Tipografiei Global Print este domnul Adrian Magda, care poate fi contactat la adresa de mail: office@gdprservicii.ro

Prevederile acestei secțiuni se aplică tuturor persoanelor fizice care interacționează în orice modalitate cu Tipografia/Global Print prin intermediul acestui site sau în orice altă modalitate intermediată de acest site. 

Art. 32 Modificări

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului Tipografiei Global Print prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informați în legătură cu acestea. Prin accesarea website-ului Tipografiei / Global Print sau utilizarea serviciilor prin intermediul website-ului, ulterior modificărilor, noile prevederi se vor considera acceptate.

Art. 33

Utilizatorii vor folosi pentru completarea formularelor din site adrese de email reale, valide și funcționale. Utilizarea de adrese false ori asumarea identității sau a datelor de identificare aparținând unor alte persoane sau entități de către un utilizator este cu desăvârșire interzisă.

Tipografia/Global Print își rezervă dreptul însă nu își asumă și obligația expresă de a îndepărta ori edita informațiile neconforme de care s-a făcut vorbire în paragrafele de mai sus.

Art. 34

Sunt cu desăvârșire interzise și vor fi tratate cu toată seriozitatea orice fel de operațiuni neautorizate asupra acestui site, precum și tentativele unor astfel de operațiuni, inclusiv utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, copierea de informații de orice fel pentru utilizarea lor în mod abuziv și fără drept, modificarea abuzivă, fără drept a informațiilor de pe site, blocările abuzive a accesului unor alți utilizatori, etc. Orice fel de activitate de această natură va fi comunicată organelor în drept, în măsură să cerceteze astfel de fapte și să aplice sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare.

 1. Sancțiuni aplicate utilizatorilor ce încalcă prezentele Termeni și Condiții.

Art. 35

În cazul în care utilizatorii înregistrați încalcă prevederile prezentelor Termeni și Condiții, Tipografia Global Print va putea aplica în mod subiectiv sancțiuni graduale, după cum urmează:

- avertismentul. Această sancțiune va fi aplicată ca urmare a săvârșirii de către utilizatori a unor încălcări mai puțin grave ale regulilor stabilite prin prezentele termeni și condiții, abateri minore și de mică amplitudine, săvârșite prin neglijență ori săvârșite pentru prima oară de către utilizatori. 

- limitarea temporară a accesului în site. 

- interdicția de a mai plasa cereri de oferte noi. Această sancțiune se va aplica temporar sau definitiv.

Art. 36

Aplicarea oricăreia dintre sancțiunile de mai sus nu îl va exonera pe utilizatorul împotriva căruia a fost aplicată de suportarea consecințelor legale izvorâte din eventuala încălcare a prevederilor legale incidente și nici de suportarea eventualelor prejudicii materiale cauzate Tipografia / Global Print și / sau unor terțe entități.

Art. 37

Oricare dintre sancțiunile susmenționate vor putea fi aplicate separat sau împreună cu alte sancțiuni. De asemenea, oricare dintre sancțiunile susmenționate vor putea fi însoțite și de măsuri complementare constând în limitarea, temporar sau definitiv, a includerii utilizatorului în programele de fidelizară aferente activității site-ului, de micșorarea, pe o perioadă determinată sau definitiv a bonusurilor acordate, de limitarea ori condiționarea suplimentară a accesului utilizatorului în anumite segmente ale site-ului, etc.

 1. Confidențialitate. Actualizarea datelor

Art. 38

Tipografia / Global Print în calitate de administrator/ proprietar al site-ului, se angajează să respecte, în condițiile expres prevăzute în actele normative incidente dreptul la intimitate și viață privată al utilizatorilor site-ului.

Art. 39

Dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete, vă rugăm procedați la corectarea / completarea acestora folosindu-vă de câmpurile din aria de client sau să ne informați cât mai curând posibil, în scris, la adresele prezentate în site.

Astfel, în cazul în care utilizatorul constată că datele furnizate sunt incorecte, incomplete sau nu mai sunt de actualitate, are obligația expresă de a face modificările necesare în formularele de contact ori în opțiunile de editare a conturilor sale și de a comunica expres și în cel mai scurt timp posibil (maxim cinci zile calendaristice) modificările survenite în datele sale de identificare sau alte modificări ce ar putea afecta executarea în bune condiții a eventualelor relații contractuale.

 1. Plasarea cererilor de ofertă, folosirea formularelor puse la dispoziție în site

Art. 40

Utilizatorul va completa integral și corect formularul ori formularele de înregistrare de pe site cu datele solicitate. 

Art. 41

Utilizatorii vor folosi site-ul fiind pe deplin răspunzători pentru asigurarea confidențialității datelor privitoare lor. Folosind site-ul, utilizatorii sunt de acord să își asume întreaga responsabilitate pentru activitățile și / sau acțiunile desfășurate pe site prin intermediul formularelor puse la dispoziție. În cazul în care utilizatorul suspectează că din motive independente sau nu voinței sale, imputabile sau neimputabile lui, confidențialitatea acestor date de acces a fost compromisă, acesta va notifica imediat acest lucru Tipografia Global Print. Cererile plasate de pe un formular completat vor fi considerate valide atâta vreme cât Tipografia Global Print nu este notificat cu privire la faptul că respectiva operațiune a fost una abuzivă. 

Art. 42

Produsele vizate de cererea de ofertă vor fi identificate fie prin bifarea lor (selectarea lor), atunci când se aleg produse generice, fie prin aprobarea “bun de tipar” în ceea ce privește produsele personalizate. Formularul ori formularele de cerere de ofertă va (vor) conține, dacă este cazul, atât descrierea produsului în chestiune, precum și numărul de produse solicitate, adresa de livrare și modalitatea în care se dorește livrarea, modalitatea de plată a acestora. 

Art. 43

Cererea de ofertă  se va considera a fi finalizată după ce formularul pus la dispoziție este completat cu toate datele solicitate, reale si corecte. Cererea se finalizează efectiv de către utilizator prin apăsarea comenzii “cerere ofertă” de la finalul formularului. Prin apăsarea acestui buton utilizatorul acceptă și declară expres că a verificat toate datele aferente cererii, că-și însușește toate caracteristicile cererii efectuate (inclusiv caracteristicile fișierelor grafice necesare personalizării, precum și poziționarea personalizării pe produsul finit), etc.. De asemenea, prin apăsarea butonului de finalizare a comenzii, utilizatorul confirmă expres, încă o dată, că este de acord în totalitate cu prezentele Termeni și Condiții. 

În măsura disponibilităților tehnice și a uneltelor puse la dispoziție în site, utilizatorii vor putea folosi la personalizarea produselor și elemente grafice proprii, caz în care își asumă în mod integral responsabilitatea atât pentru conținutul respectivelor elemente grafice, pentru drepturile de proprietate intelectuală aferente acestora, dar și pentru caracteristicile tehnice ale respectivelor elemente grafice - art. relevante ale prezentelor Termeni și Condiții sunt aplicabile integral în astfel de cazuri. În cazul în care utilizatorii încarcă propriile elemente grafice pentru a le folosi la personalizarea produselor comandate, plasarea comenzii echivalează cu acordarea vizei de “Bun de Tipar”.

În situațiile în care formatul selectat (dimensiunile finale ale produsului comandat) nu corespunde cu formatul fișierului încărcat de utilizator, Tipografia Global Print are obligația ajustării fișierului prin decupare și/sau deformare, astfel încât fișierul astfel ajustat să se încadreze în formatul selectat. Pentru o încadrare perfectă Tipografia Global Print poate sugera Utilizatorului schimbarea formatului. Serviciul de ajustare a fișierului grafic se va achita separat, suplimentar față de costul produsului. Pentru mai multe detalii și tarife vizitați capitolul  “Servicii Grafice” , capitol ale cărui prevederi fac parte integrantă din prezentul contact.

Toate comunicările dintre Tipografia/Global Print și utilizatori vor deveni parte integrantă din termenii și condițiile ce guvernează relațiile contractuale. 

Art. 44

În cazul în care utilizatorul încarcă el însuși pe site grafica pentru produsele solicitate, elementele grafice astfel încărcate vor trebui să respecte întru totul, în ceea ce privește conținutul lor, prevederile legale în vigoare, precum și normele generale de bună cuviință. Astfel, vor fi oprite de la încărcarea pe site orice elemente grafice cu caracter pornografic, obscen, defăimător, rasist, xenofob, extremist, etc., care promovează intoleranța, orice fel de stare conflictuală ori instigă la ură, violenta, segregare, etc., iar comenzile aferente nu vor fi onorate. În situația în care imaginile ori elementele grafice încărcate de utilizator nu sunt evident neconforme cu prevederile legale ori cu normele generale de bună cuviință, însă se dovedește ulterior că acestea nu se conformează legii, utilizatorul își va asuma întreaga responsabilitate cu privire la acestea.

Art. 45

Utilizatorul care încarcă pe site elemente grafice în scopul folosirii acestora la produsele comandate garantează atât Tipografia / Global Print, cât și orice altă terță entitate că deține în totalitate drepturile de proprietate intelectuală aferente acestora, sau că are permisiunea expresă și integrală  a persoanelor îndreptățite pentru a folosi în felul respectiv elementele grafice în chestiune. Respectivul utilizator va fi singurul răspunzător pentru eventualele prejudicii materiale și de imagine pe care încărcarea pe site a elementelor grafice în chestiune le-ar putea cauza Tipografia / Global Print sau oricăror altor entități terțe.

Este de asemenea posibil ca elementele grafice încărcate pe site de către utilizator să nu fie în totalitate compatibile cu produsul ori produsele pentru care se doreau a fi utilizate - diferențe de ordin tehnic, etc. În astfel de cazuri Tipografia / Global Print va executa comanda astfel cum a fost ea plasată, utilizatorul fiind singurul răspunzător pentru aspectul ori caracteristicile produsului finit.

De asemenea, în situația în care utilizatorul are îndoieli cu privire la calitatea materialelor încărcate în raport cu ceilalți parametri tehnici ai produselor comandate - rezoluție, dimensiuni, paletă coloristică, tip de material folosit la imprimare, etc. va putea solicita în mod expres prin intermediul facilităților puse la dispoziție în site sau prin intermediul agentului de vânzări arondat, servicii de consultanta și evaluare de specialitate (grafică, print, etc.), servicii ce vor fi prestate contra cost, în măsura în care aceste servicii vor fi disponibile în respectiva secțiune a site-ului, ori la momentul respectiv. Costurile generate de consultanta vor fi suportate în totalitate de client și acceptate expres de acesta înainte de prestarea lor. Acceptarea ofertei de consultanta include acceptul clientului atât cu privire la prețul consultanței, cât și în ceea ce privește termenele în care această consultanta va fi oferită.

 1. Legea aplicabilă. Litigii. Încetarea Contractului. Răspunderea contractuală. Forța majoră

Art. 46

Prezentele Termeni și Condiții de utilizare sunt guvernate de legislația română. Orice conflict generat de interpretarea ori aplicarea acestor Termeni și Condiții va fi soluționat pe cale amiabilă. În acest sens, persoanele interesate se vor adresa în scris Tipografia Global Print inclusiv via email la adresa office@globalprint.ro, cu arătarea problemelor ce au generat conflictul. În cazul în care în termen de 30 de zile de la înregistrarea acestei cereri nu se va putea ajunge la o înțelegere de natură a mulțumi părți, conflictul va fi dedus judecății la instanțele competente de la sediul Tipografiei Global Print.

De asemenea, în conformitate cu prevederile aplicabile ale dreptului european, există, la nivel european o platformă de soluționare online a litigiilor (SOL), un instrument dezvoltat de Comisia Europeană pentru facilitarea soluționării pe cale extrajudiciară a litigiilor rezultate din tranzacțiile online. Mai multe informații pot fi găsite la acest link https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=RO

Art. 47

Utilizatorii care prin acțiunile ori inacțiunile lor culpabile vor cauza direct sau indirect prejudicii Tipografia Global Print, indiferent de natura și întinderea acestor prejudicii, vor putea fi ținuți să suporte integral contravaloarea acestor prejudicii, indiferent de valoarea comenzilor plasate, indiferent de vechimea ca și utilizator, indiferent de atitudinea pe care avut-o până atunci în relațiile contractuale sau de colaborare dintre ei și Tipografia Global Print.

Art. 48

Oricare dintre părți poate solicita rezilierea prezentului contract, cu o notificare prealabilă de 30 de zile făcută celeilalte pârți.

Astfel, utilizatorul care dorește să înceteze relațiile cu Tipografia Global Print va notifica acest lucru prin intermediul formularelor speciale puse la dispoziție în aceste sens pe site. Notificarea va îmbrăca forma unei solicitări de ștergere a contului de utilizator transmisă via email la adresa office@globalprint.ro

Art. 49

Tipografia / Global Print va putea oricând, și fără să fie necesară oferirea unei explicații sau notificări prealabile să blocheze accesul utilizatorului la anumite sau la toate serviciile oferite de site

Art. 50

Răspunderea contractuală este înlăturată dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor mai sus menționate a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită aceasta de lege.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte pârți, în termen de maximum 5 (cinci) zile despre producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor acestuia.

În cazul în care situația de forță majoră se prelungește mai mult de 3 (trei) luni, părți au dreptul să își notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără daune – interese .

 1. E-mail-uri promoționale și newsletter. 

Art. 51

Prin abonarea la newsletter se consideră că utilizatorul consimte la primirea de e-mailuri periodice sau ocazionale cu informații diverse din partea Tipografia / Global Print. Utilizatorii site-ului își dau in mod expres acordul cu privire la transmiterea periodică a mesajelor cu caracter promoțional de către Tipografia / Global Print în momentul în care și-au introdus adresa de email în baza de date a site-ului. Aceste mesaje vor fi trimise doar de către Tipografia / Global Print direct sau prin prepuși,  în scopul promovării activității sale comerciale dezvoltate prin site-ul propriu. Baza de date cu e-mail-uri ale utilizatorilor nu va putea fi furnizată de către Tipografia / Global Print unor terțe persoane, cu excepția cazului în care persoanele ori entitățile cărora le aparțin respectivele date își dau în mod expres acordul în acest sens. 

 1. Politica privind cookies și alte tehnologii similare

Art. 52 Tipografia / Global Print poate seta sau citi module cookie și identificatori de dispozitive atunci când utilizați unul dintre site-urile administrate ori deținute de Tipografia / Global Print 

Art. 53 Informații utile:

 1. a) Descriere. Mod de funcționare

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu “cookie” ) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-lu este instalat prin solicitarea emisa de către un server unui browser (ex: Opera, Firefox, Chrome) și este complet “pasiv” (adică nu conține softuri, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe dispozitivul utilizatorului). Acest fișier stochează anumite informații (spre exemplu, setările paginii web vizitate), informații care ne pot fi retrimise de motorul de căutare folosit în momentul în care pagina noastră web este accesată din nou. Aceste fișiere, cookies, ca atare, nu solicită informații cu caracter personal care ar putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

 1. b) Tipuri de cookies

Exista mai multe feluri de cookies. Clasificarea lor se face în considerarea duratei lor de viață, rolului și sursei lor, după cum urmează 

  • În funcție de durata de viață
   • Cookies de sesiune - acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookies al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pana când utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau închide fereastra browserului (ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare).
   • Cookies persistente Acestea sunt stocate pe hard-drive-lu unui computer sau echipament (și în general depind de durata de viață prestabilită pentru cookies). Cookies persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookies plasate de terțe părți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru respectivul utilizator.

 

 • În funcție de rolul acestora
 • Cookies strict necesare - Aceste tipuri de cookies sunt necesare pentru paginile de internet să funcționeze în mod corespunzător. Modulele cookie strict necesare vă permit să navigați prin site și să beneficiați de caracteristicile sale. Fără aceste module cookie, nu vom putea oferi anumite caracteristici, cum ar fi redirecționarea automată la cel mai puțin ocupat server sau reținerea listei dvs. de dorințe
 • Cookies funcționale -  Aceste tipuri de cookies oferă posibilitatea operatorilor site-urilor de internet sa monitorizeze vizitele și sursele de trafic, modul în care utilizatorii interacționează cu pagina de internet sau anumite secțiuni din pagina de internet. Modulele cookie funcționale înregistrează informații legate de alegerile pe care utilizatorii le fac și ne permit, de asemenea, operatorilor de site-uri să personalizeze site-ul conform cerințelor utilizatorului. De exemplu, modulele cookies pot fi utilizate pentru a salva preferințele legate de categorie/segment.
 • Cookies de performanță și analiză - Informațiile furnizate de modulele cookie de analiză ajută operatorii să înțeleagă cum folosesc vizitatorii site-urile și apoi să folosească această informație pentru a îmbunătăți modul în care este prezentat conținutul oferit utilizatorilor.
 • Cookies de targetare și publicitate - Aceste cookie-uri pot oferi posibilitatea de a monitoriza activitățile online ale utilizatorilor și de a stabili profiluri de utilizatori, care pot fi apoi folosite în scopuri de marketing. Spre exemplu, pe baza cookie-urilor pot fi identificate produsele și serviciile preferate de către un utilizator, aceste informații servind ulterior la transmiterea de mesaje publicitare adecvate către respectivul utilizator

 

 • În funcție de entitatea care le plasează (Cookies first party vs cookies third party). Fiecare cookie are un „responsabil” (asta însemnând site-ul web sau domeniul Internet) care plasează respectivul cookie.
  • Cookie-urile first party (prima parte) sunt plasate de către domeniul Internet  sau site-ul web accesat de către utilizator (a cărui adresa apare în bara de adrese a browserului). Spre exemplu, daca utilizatorul vizitează https://www.tipografia-global-print.ro/, iar domeniul cookie-ului plasat pe calculatorul său este https://www.tipografia-global-print.ro/, atunci este vorba despre un cookie first party.
  • Un cookie third party (terță parte) este plasat de către un alt domeniu Internet sau site web decât cel accesat de către utilizator; acest lucru înseamnă că site-ul web accesat conține și informații provenind de la un site web terț – spre exemplu, un banner publicitar care apare pe site-ul accesat. Astfel, dacă utilizatorul vizitează https://www.tipografia-global-print.ro/ dar cookie-lu plasat pe calculatorul său are ca domeniu doublecklick.net atunci este vorba despre un cookie third party.
 1. c)  Conținut încorporat (butoane, aplicații și widgeturi de socializare)

Paginile web permit implementarea unor butoane sau widgeturi de socializare de la un terț, elemente care permit interacțiunea cu utilizatorii cu site-urile ale căror butoane sau widgeturi de socializare sunt implementate. Interacțiunea utilizatorului cu butoanele sau widgeturile de socializare de la un terț permite terțului să colecteze unele informații despre acel utilizator, inclusiv adresa IP, informații din antetul paginii și informații despre browser.

 1. d) Cum funcționează cookies de targetare și publicitate

În general, datele despre activitatea de navigare pe internet sunt colectate și analizate anonim. Dacă în urma acestei analize reiese un interes specific, un cookie  este plasat în calculatorul utilizatorului și acest cookie determina ce reclamă va primi utilizatorul, care se numește publicitate bazată pe interes. Publicitatea bazată pe interes este un mod de livra reclame pe website-urile pe care le vizitați și de a le face mai relevante pentru interesele dumneavoastră.  Interesele comune sunt grupate în funcție de activitatea de navigare desfășurată anterior, iar utilizatorilor li se servește doar publicitatea care se potrivește cu interesele lor. în acest mod, publicitatea este relevantă și cât se poate de utilă.

Art. 54 Cookies și idenficatori de dispozitive folosite

Mai jos găsiți lista detaliată a cookie-urilor și identificatorilor de dispozitive utilizate.

Aveți posibilitatea de a va retrage consimțământul dat pentru utilizarea Cookie-urilor (cu excepția cookie-urilor necesare) la orice moment, prin schimbarea opțiunilor din setările de cookies.

Desigur, puteți seta browserul dvs. sa blocheze și cookies necesare însă site-ul ar putea să nu funcționeze în mod corespunzător sau să nu vă ofere o experiență de navigare utilă, plăcută sau completă. De asemenea, dezactivarea și a altor tipuri de cookies (decât cele necesare) ar putea să afecteze funcționarea sau experiența dvs. la utilizarea site-ului.

 1. COOKIES NECESARE

Modulele cookie strict necesare vă permit să navigați pe siteul Tipografia / Global Print și să beneficiați de caracteristicile sale. Fără aceste module cookie, nu vom putea oferi anumite caracteristici, cum ar fi redirecționarea automată la cel mai puțin ocupat server sau reținerea listei dvs. de dorințe.

Mai jos câteva exemple ale cookie-urilor necesare pe care le utilizam pe Tipografia / Global Print.

 1. COOKIES FUNCȚIONALE

Modulele cookie funcționale înregistrează informații legate de alegerile pe care le-ați făcut și ne permit, de asemenea, să adaptam Site-ul pentru a se potrivi nevoilor și solicitărilor dvs.

 1. COOKIES DE PERFORMANȚĂ și ANALIZĂ

Aceste tipuri de cookies ne ajută să înțelegem cum utilizatorii folosesc Tipografia / Global Print. Folosim aceste date doar pentru scopul îmbunătățirii serviciilor și a performantei site-ului.

Iată câteva exemple despre cum utilizam aceste date:

 1. Informații privind secțiunea / secțiunile din site vizitate mai frecvent pentru a ne ajuta să îmbunătățim experiența de navigare a utilizatorilor;
 2. Gestiunea și soluționarea eventualelor erori de funcționare a site-ului;
 3. Testări de design pentru a îmbunătăți modul în care site-ul arata și funcționează.

Uneori aceste analize sunt efectuate de terțe entități în numele Tipografia / Global Print.

Servicii de analiza prin Google Analytics

Tipografia / Global Print folosește Google Analytics, un serviciu de analiza web a Google Inc., cu sediul în 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Pe baza consimțământului dumneavoastră, Google va analiza în numele nostru modul în care dumneavoastră folosiți website-lu nostru. În acest scop, folosim, printre altele, Cookies detaliate în tabelul de mai sus. Informațiile colectate de Google în legătură cu folosirea Tipografia / Global Print de către dumneavoastră (spre exemplu, URL-lu de trimitere, paginile noastre web pe care le vizitați, tipul browserului dumneavoastră, setările de limba, sistemul dumneavoastră de operare, rezoluția ecranului) vor fi trimise unui server Google din Statele Unite, unde vor fi stocate și analizate; rezultatele corespunzătoare ne vor fi ulterior făcute disponibile într-o formă anonimizată. În acest proces, datele referitoare la datele de trafic nu vor fi atribuite adresei IP complete pe care o folosiți. Mai mult, Google este certificat în conformitate cu standardele EU-US Privacy Shield, care asigură un nivel adecvat de protecție al datelor în ceea ce privește prelucrarea datelor de către Google în SUA.

Pentru mai multe informații despre Google Analytics va rugăm să consultați Google Analytics Terms of ServiceGoogle Analytics security and privacy principles, și Google Privacy Policy.

Puteți să vă retrageți consimțământul privind analiza web în orice moment fie prin descărcarea și instalarea unui Browser Plugin oferit de Google, fie prin gestionarea consimțământului dumneavoastră prin setările de cookies.

COOKIE-URI DE TARGETARE și PUBLICITATE UTILIZATE DE TIPOGRAFIA/GLOBAL PRINT

 1. Publicitatea on-line gestionata de Tipografia / Global Print

Tipografia/Global Print operează mai multe site-uri și aplicații din România. Ca parte a unei strategii unitare de promovare serviciilor tuturor site-urilor / aplicațiilor din Romania deținute ori administrate de Tipografia / Global Print, această entitate gestionează tehnologiile pentru targetare și publicitate on-line.

Lista paginilor de internet care conțin cookies și tehnologii de targetare pentru scop publicitar administrate de Tipografia/Global Print este disponibilă în Anexa 1.

Cookies și tehnologiile de targetare (cum ar fi web beacons – fișiere imagine de mici dimensiuni cunoscute și sub numele de clear gifs, pixel tags sau single-pixel gifs, care permit, spre exemplu, contorizarea utilizatorilor care au vizitat paginile sau care au deschis mesajele trimise prin email) pentru scop publicitar implementate de Tipografia / Global Print ne permit să colectam date de la persoanele care utilizează site-ul, precum și alte pagini administrate de Tipografia/Global Print.

Aceste date sunt apoi agregate pentru a crea segmente de utilizatori clasificați pe diverse categorii, fără însă a avea informații concrete privind identitatea utilizatorilor incluși în astfel de segmente. Aceste date ne permit apoi să furnizam utilizatorilor care corespund acestor clasificări publicitate bazată pe interes sau publicitate contextuală.

 1. Publicitatea terților

Majoritatea anunțurilor pe care le vedeți în Site sunt difuzate de Tipografia / Global Print (inclusiv terți acționând în numele Tipografia / Global Print).

Cu toate acestea, permitem și altor societăți să furnizeze materiale publicitare și să colecteze informații prin intermediul cookie-urilor sau a altor tehnologii similare (terțe părți) incluse în site. Practic, aceste tehnologii de targetare care însoțesc mesajele publicitare afișate pe care le vad utilizatorii le permit să monitorizeze cat de eficiente sunt mesajele publicitare afișate. De asemenea, terții parteneri care afișează publicitatea pot sa utilizeze și alte cookies pe care le-au setat pe dispozitivul dumneavoastră când navigați și pe alte pagini de internet. Folosesc aceste date pentru a ști dacă ați vizualizat sau nu un anumit anunț publicitar sau pentru a vă identifica în baza lor de date și pentru a folosi ulterior aceste date pentru a vă servi alte tipuri de publicitate care ar corespunde intereselor dvs.

Depunem eforturi rezonabile pentru ca partenerii cu care colaboram pentru scopul publicității on-line și cărora le permitem să adauge un identificator sau cod în site să gestioneze în mod responsabil datele cu caracter personal preluate de pe site-ul nostru. Totuși, noi nu controlam modul în care aceștia prelucrează datele cu caracter personal, aceștia având propriile reguli și politici de prelucrare a datelor cu caracter personal.

III.         Tipurile de cookies de targeting și publicitate on-line utilizate pe Tipografia / Global Print

Numele Cookie-ului/uriorFurnizor/DomeniuScop și conținutDurata de viață

 

Art. 55 Câteva explicații suplimentare cu privire la o serie de tehnologii utilizate de noi:

 1. Instrument de analiza de tip pixel de remakreting sau retargeting

Folosim instrumentele de analiza de tip pixel sau web beacons în activitatea noastră de publicitate on-line. Pixelul este un instrument de analiză care ne permite să măsuram eficacitatea activităților noastre de publicitate desfășurate prin furnizorii noștri de astfel de soluții înțelegând acțiunile pe care utilizatorii le efectuează pe site-ul nostru. Folosim datele furnizate de pixel pentru a ne asigura că reclamele noastre sunt afișate persoanelor potrivite sau a construi audiențe pentru publicitate.

Furnizorii noștri de astfel de soluții sunt:

 • Facebook Inc, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”).

Datele colectate de Facebook sunt stocate pe servere situate în UE și în afara UE, respectiv în Statele Unite ale Americii. Facebook este certificat în conformitate cu standardele EU-US Privacy Shield, care asigura un nivel adecvat de protecție al datelor în ceea ce privește prelucrarea datelor de către Google în SUA.

Mai multe detalii cu privire la modul în care Facebook prelucrează datele cu caracter personal  sunt disponibile aici https://www.facebook.com/privacy

 • Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009, Franta
 • Mai multe detalii cu privire la modul în care Facebook prelucrează datele cu caracter personal sunt disponibile aici http://www.criteo.com/de/privacy.
 • Google (detaliile privind modul în care Google prelucrează datele sunt prezentate mai sus).
 • Cxense ASA Karenslyst Allé 4 N-0278 Oslo Norway (”Cxense”) prin intermediul serviciului SATI (Studiu de Audienta și Trafic Internet) sub-contractat de Biroul Roman de Audit Transmedia. Mai multe detalii cu privire la modul în care Cxense prelucrează datele cu caracter personal sunt disponibile aici Cxense privacy policy.
 1. Plug-inuri de socializare

Tipografia/Global Print poate utiliza sau implementa plug-inuri rețelelor de socializare ale unor terți. în general, interacțiunea dvs. cu un plug-in oferă posibilitatea terțului sa colecteze unele informații despre dvs., inclusiv adresa IP, informații din antetul paginii și informații despre browser.

Tipografia/Global Print a implementat următoarele butoane de socializare:

Art. 56  Cum se pot opri cookies

Dezactivarea și refuzul de a primi cookies pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online. Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookies să nu mai fie acceptate sau poți seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu ești înregistrat folosind cookie-urile, nu vei putea lăsa comentarii. Puteți opri plasarea cookie-urilor prin gestionarea consimțământului dumneavoastră prin setările de cookies. Cookies necesare nu vor putea fi însă dezactivate din acest modul întrucât sunt necesare pentru funcționarea Site-ului.

Dezactivarea pixelilor pentru remarketing Facebook

Puteți să dezactivați utilizarea de Facebook Pixel accesand https://www.facebook.com/settings?tab=advertisements#_=_.

Dezactivarea pixelilor pentru remarketing DoubleClick

Legat de pixelii și cookies pentru remarketing DoubleClick, acestea se pot dezactiva accesând pagina de dezactivare DoubleClick sau pagina de dezactivare Network Advertising Initiative.

Dezactivarea pixelilor pentru remarketing Criteo

Legat de pixelii și cookies pentru remarketing Criteo, acestea se pot dezactiva accesând pagina de privacy policy.

Dezactivarea pixelilor și a tehnologiilor de tracking Cxense

Puteți să dezactivați utilizarea tehnologiilor de monitorizare Cxense accesând https://www.cxense.com/preferences?optOutStatus=false

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regula în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browserului tău.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteți folosi opțiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

Setări cookie în Internet Explorer

Setări cookie în Firefox

Setări cookie în Chrome

Setări cookie în Safari

Pentru setările cookie-urilor generate de terți, puteți consulta și site-ul:

www.youronlinechoices.eu/ro

Informații despre modul în care vizitatorii pot dezactiva utilizarea modulelor cookie de către Google, accesând Setarile pentru anunțuri Google. De asemenea, le puteți indica utilizatorilor sa dezactiveze folosirea modulelor cookie de către un furnizor terța parte, accesând pagina de dezactivare Network Advertising Initiative.

Art. 57 Linkuri utile

Daca doriți sa afli mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandam următoarele linkuri:

Microsoft Cookies guide

All About Cookies

Pentru mai multe detalii legate de probleme de confidentialitate, puteți accesa și următoarele linkuri:

http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_13_2012_modificare_prelucrare_date_caracter_personal_protectia_vietii_private_comunicatii_electronice.php

http://www.guardian.co.uk/info/cookies

 1. Clauze finale

Art. 58

Prezentele Termeni și Condiții vor fi valabile pe perioada nedeterminată, în orice moment primând cea mai nouă variantă a lor, acceptată expres sau tacit de către utilizator.

Art. 59

În cazul în care componentele aferente unei comenzi (cerneluri, hârtie, etc. chiar și produse finite) au anumite caracteristici care le fac nerecomandabile unor categorii anume de utilizatori, aceste caracteristici vor fi avute în vedere de către utilizatori la plasarea comenzii și la modul de utilizare a produselor comandate. Tipografia / Global Print își rezervă dreptul de a face menţiuni cu caracter general cu privire la caracteristicile aferente unor componente ori categorii de produse, însă responsabilitatea pentru produsele comandate și pentru modul de folosire/utilizare a lor aparține în totalitate utilizatorului care plasează comanda.

Art. 60

În cazul în care o clauza sau o parte a prezentului contract va fi declarata nulă, inaplicabilă sau va fi lipsită în orice altă modalitate de eficienţă juridică, clauzele rămase valide vor continua să-și producă efectele, părți contractante înţelegând ca acea chestiune reglementată de clauza declarată nulă să fie cât mai grabnic reglementată de o nouă clauză, conformă cu prevederile legale și cu un conţinut cât mai apropiat de cel avut în vedere de către pârți la încheierea contractului în forma iniţială. 

Tipografia / Global Print va răspunde reclamaţiilor și sesizărilor făcute în legătură cu comenzile plasate ori a modului de funcționare a site-ului și comunicate la adresa office@globalprint.ro în termen de maxim 30 de zile de la primirea respectivelor reclamaţii ori sesizări.